Nawigacja

Dostęp do wody Kodowanie - mam to w planie Odwrócona lekcja matematyki

Innowacje pedagogiczne

Kodowanie - mam to w planie

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: Koło Małego Programisty- zajęcia rozwijające zainteresowania

 

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji: Innowacja pedagogiczna „Kodowanie- mam to w planie!” wynika  z aktualnych potrzeb dzieci, wymogów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Do jej stworzenia zainspirował mnie program edukacyjny Uczymy dzieci programować, w którym wraz z uczniami klasy 1c będziemy zdobywać nowe doświadczenia w programowaniu poprzez realizację udostępnionych uczestnikom tego programu materiałów dydaktycznych. Innowacja ma na celu rozwijanie u wychowanków umiejętności logicznego myślenia, umiejętności koncentracji, prezentacji własnego zdania i pomysłu, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, czy umiejętności pracy zespołowej poprzez zabawę, ruch, doświadczanie i eksperymentowanie.

 

Opis innowacji:

Wstęp: Już od najmłodszych lat, istotne jest odpowiedzialne wdrażanie dzieci w cyfrowy świat. Kształtowanie u wychowanka postawy świadomego i odpowiedzialnego użytkownika urządzeń mobilnych powinno przebiegać jednocześnie z uczeniem logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz pracy zespołowej. Kompetencje cyfrowe można kształtować poprzez łączenie ich z ważnymi dla dziecka tematami, uwzględniając stosowne metody oddziaływań dydaktycznych do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków. Kształtowanie kompetencji społecznych z kolei, wynika ze stawianych przed uczniem zadań, w których podejmować będzie próby rozwiązywania konkretnego problemu na drodze argumentacji i dyskusji.  Naturalną cechą dzieci jest ciekawość świata, potrzeba ciągłego doświadczania, eksperymentowania, działania i nieustanna chęć realizacji wyzwań. Dzięki temu bowiem, mogą one osiągnąć sukces poznawczy. Odpowiedzią na te aktywności są działania wykorzystujące ich naturalne predyspozycje odkrywcze poprzez aktywne mierzenie się z  zadaniami, zagadkami i twórczym rozwiązywaniem problemów. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się aktywnym uczestnikiem zajęć, poszukującym najlepszych rozwiązań, mającym świadomość swojego czynnego udziału i sprawstwa w wykonywanym zadaniu. Uczniowie angażując w pracy wszystkie swoje zmysły lepiej zapamiętują to, czego się uczą.  Działania zaproponowane w ramach innowacji „Kodowanie- mam to w planie!” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, wyposażając je w kompetencje, które zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

 

Cele innowacji:

 • Kształtowanie kompetencji takich jak: rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, prezentacji własnych pomysłów
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

Metody i formy:

Metody:

podające, poszukujące, praktycznego działania,

Formy: grupowe, zbiorowe, indywidualne

 

 

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne

 • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne),
 • Wirtualna mata do kodowania
 • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu

 

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

 

Uczniowie:  

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
 • Chętnie prezentują swoje poglądy na forum grupy
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

 

Nauczyciel:

 • Chętnie sięga po narzędzia TiK w swojej pracy,
 •  Poszerza swoje kwalifikacje, kompetencje,

 

Rodzice uczniów:

 • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
 • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

Placówka:

 • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne,
 •  Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

 

Częstotliwość zajęć: Raz w tygodniu

 

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować):

 

 • Witaj Szkoło!
 • Nasze wakacyjne wspomnienia,
 • Moja miejscowość, mój dom,
 • Oto ja – zmysły,
 • Jesień na talerzu,
 • W zdrowym ciele, zdrowy duch,
 • Jesień w sadzie i ogrodzie,
 • W poszukiwaniu skarbów jesieni,
 • Srebrne kropelki - doświadczenia z wodą,
 • Kap, kap, kap - kodowanie w rytmie deszczu,
 • Pada, pada, pada, wieje, wieje, grzmi…,
 • Na starych fotografiach,
 • Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji,
 • Wielkie wynalazki, wielcy wynalazcy,
 • Na tropie zimy,
 • Zimą dzieci się nie nudzą.

 

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów, ankieta z rodzicami, wywiad z uczniami i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym semestrze.

 

Autor innowacji: Agnieszka Wojdak

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
  ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
  Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
  sp4kostrzyn.pl

Galeria zdjęć