• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą .

   Data publikacji strony internetowej: 2012-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
   • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
   • Dla informacji brak właściwej relacji,
   • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
   • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
   • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
   • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
   Wyłączenia:
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

   Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Miłaszewski, sp4kostrzyn@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 75230 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

   1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
   2. Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
   3. Są pochylnie, platformy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
   4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
   8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

   Aplikacje mobilne

   Brak aplikacji mobilnych.

   Deklaracja dostępności strona SP4

    

   • Kontakty

    • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
    • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
     Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
     sp4kostrzyn.pl
    • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

     Adres do e-Doręczeń:
     AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
     Poland
   • Logowanie