• Dostęp do wody

    •   

     Wstęp:

     Już nawet przedszkolaki wiedzą, że należy oszczędzać wodę. Czy jednak ta wiedza powoduje trwałą zmianę postaw? Mając na co dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami niedoboru wody czy złej jakości wody.

     W wielu regionach wyczerpywanie się zapasów wód może stanowić największe zagrożenie dla naszej cywilizacji. Według prognoz, w większości regionów zwiększy się poziom zanieczyszczenia wód.

     Oszczędzając wodę na co dzień, chronimy nie tylko (bardzo skromne) zasoby wody w Polsce, ale przede wszystkim wpływamy na jakość środowiska nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale na całym świecie. Ograniczając swoje zapędy konsumenckie, oszczędzając energię, jedząc mniej mięsa, oszczędzając papier, chronimy środowisko (w tym klimat), a co za tym idzie – zasoby wodne na całym świecie.

     Niniejszy innowacja, dotyczy rozwijania pojęć znajdujących swe odniesienie w edukacji przyrodniczej. Podstawy programu uwzględniają zainteresowania dzieci i ich indywidualne potrzeby. Dziecko jest aktywne, współpracuje w grupie. Przez własną aktywność badawczą, bliżej poznaje określone zagadnienia. Przyświecają jej podstawowe zasady nauczania takie jak: zasada poglądowości, przystępności wiedzy, systematyczności, trwałości wiedzy, łączenia teorii z praktyką, aktywnego udziału dzieci w procesie kształcenia, indywidualizacji i zespołowości, które sprzyjają realizacji postawionych w projekcie celów.

      

     1. Metryczka

     Nazwa szkoły

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Adres szkoły

     ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

     Autorzy innowacji

     Agata Żylewska, Maja Siroń,

     Wdrażający innowację

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

     Data rozpoczęcia innowacji

     1 października 2019r.

     Data zakończenia innowacji

      29 maja 2020r.

     Rodzaj innowacji

     Programowo-metodyczna

     Adresat innowacji

     Uczniowie klas 2a i 2b w Szkole Podstawowej nr 4 Kostrzynie nad Odrą

     Realizacja innowacji

     2 godziny lekcyjne w miesiącu

     Zakres innowacji

     Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna

      

      

      

      

      2. Opis innowacji

     Innowacja ma charakter otwarty, jej treści, metody czy sposoby realizacji mogą być zmieniane w zależności od potrzeb, zainteresowań dzieci, możliwości fizycznych, czy intelektualnych grupy docelowej. Innowacja może być wkomponowana w realizację każdego programu nauczania, ponieważ jej założenia są spójne z wymaganiami stawianymi przez Podstawę Programową:

      

     1. Cele i zadania programu.

     Cel ogólny: - uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany i motywowanie do oszczędzania wody,

     - rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, matematycznych, polonistycznych

      

     1. Cele szczegółowe: Dziecko
     • wie, dlaczego ziemia nazywana jest niebieską planetą,
     •  wskazuje zbiorniki wodne (oceany, morza, rzeki, jeziora) na globusie,
     •  rozróżnia wodę słodką i słoną,
     •  zna proporcje wody słodkiej i słonej na Ziemi,
     •  potrafi wskazać Ghanę na mapie Afryki,
     • umie wymienić 3 owoce rosnące w Ghanie,
     •  opisuje własnymi słowami przyrodę i życie w Ghanie w oparciu o fotografie, • wyjaśnia konsekwencje braku dostępu do wody pitnej w Ghanie,
     • szacuje objętość naczyń,
     • mierzy objętość,
     •  korzysta z pojęcia „litr”,
     • doświadcza, ile waży woda,
     • zna, wybrane środowisko przyrodnicze – rzekę i organizmy w niej żyjące,
     • dostrzega, znaczenie wody w życiu ludzi i zwierząt,
     • wie, na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie,
     • zna, przyczyny zanieczyszczeń wody,
     • eksperymentuje, wykonuje proste pomiary zanieczyszczonej wody, poznaje jej właściwości,
     • czuje się współodpowiedzialny za środowisko przyrodnicze,
     • potrafi, współpracować w grupie,
     • potrafi umiejętnie i racjonalnie wykorzystywać wodę w szkole i w domu,

      

      1. Procedury osiągnięcia celów.
     • zajęcia dydaktyczne o charakterze umysłowym, ruchowym czy plastycznym
     • zabawy dydaktyczne i tematyczne
     • metody problemowe - burza mózgów
     • dyskusje
     • bajki i opowiadania
     • wyrażanie własnych odczuć związanych z przerabianym materiałem
     • piosenki
     • ćwiczenia interaktywne
     • praca indywidualna, w parze, grupie
     • aktywność badawcza- obserwacja, doświadczenia, eksperymenty,
     • spotkania z ciekawymi ludźmi,
     • wycieczki, spacery,
     • pokaz, prezentacja

      

      1. Harmonogram realizacji zadań założonych w innowacji

     L.p.

     Zagadnienia

     Formy realizacji

     Termin

     1.

      „ Dostęp do wody”

      

     Cały okres trwania innowacji

     2.

     Spotkanie z papierowym teatrem kamischibai

     Praca twórcza w zespołach klasowych

      

     II semestr

     3

     Udział uczniów i społeczności lokalnej w obchodach Światowych Dni Mokradeł – przygotowanie i inscenizacja przedstawienia związanego z ochroną przyrody

      Udział w obchodach Światowych Dni Mokradeł

      Luty 2020r.

     4.

     Wycieczki dydaktyczne;

     - Park Narodowy Ujście Warty- Badanie wody;

     Analiza jakości wody przy pomocy prostych metod fizyko-chemicznych.

     -MZK Kostrzyn nad Odrą

     Zakład wodociągów i kanalizacji

     Oczyszczalnia ścieków;

     poznanie ciągu technologicznego oczyszczania ścieków

     porównywanie próbek wody zanieczyszczonej i czystej

     obserwacja reaktora biologicznego

     zwiedzanie laboratorium

     obserwacja procesu oczyszczania ścieków dobrymi bakteriami

     -Park Narodowy Ujście Warty-Co żyje w wodzie? Badanie i poznanie pospolitych roślin i zwierząt żyjących w wodzie.  

      Udział w warsztatach

     I semestr

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II semestr

     5.

     Prezentacje efektów prac zespołów klasowych

      Wystawa wytworów plastycznych uczniów, zdjęcia, relacje, prezentacja multimedialna dla nauczycieli i rodziców

     Czerwiec 2020r.

      

      

       6. Ewaluacja

      

     Ocenę skuteczności wprowadzanych działań, poziom atrakcyjności zastosowanych metod sprawdzimy poprzez:

     • dyskusję, wymianę doświadczeń w zespole wychowawczym nauczycieli
     • rozmowy z rodzicami
     • prezentację stworzonych przez uczniów prac
     • dokumentowanie przebiegu innowacji na szkolnej stronie internetowej

      Zakończenie projektu, przedstawione będzie poprzez zorganizowanie wystawy prac dzieci wykonanych podczas trwania projektu, zdjęć, relacji, prezentacji multimedialnej dla nauczycieli i rodziców.