• „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

    • Innowacja pedagogiczna

      

     Ogólne założenia innowacji pedagogicznej:

     Dane placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Autor innowacji: Sylwia Maj

     Adresaci innowacji: oddział przedszkolny

     Rodzaj innowacji: innowacja mieszana

     Forma zajęć: grupowa

     Adresaci innowacji: oddział przedszkolny

     Data wprowadzenia innowacji: 3 października 2022 r.

     Data zakończenia innowacji: 31 maja 2023 r.

      

     Innowacja pedagogiczna została opracowana na podstawie międzynarodowego projektu edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” edycja 2022/2023 autorstwa Anety Konefał.

     Otrzymano pisemną zgodę autorki projektu na wykorzystanie materiałów i opracowań na potrzeby innowacji pedagogicznej.

      

     Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.

      

     Cele szczegółowe:

     - Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

     - Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

     - Wprowadzenie dziecka w świat literatury;

     - Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

     - Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

     - Propagowanie praw dziecka;

     - Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

     - Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

     - Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

     - Włączenie w życie przedszkola rodziców;

      

     Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

      

      

     Projekt składa się z 5 modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

      

     Moduły wchodzące w skład projektu:

     Moduł I - Czytamy razem z Małym Misiem.

     Moduł II - Emocje w życiu codziennym.

     Moduł III - Pamiętnik naszej grupy.

     Moduł IV - Mały Miś i zdrowe nawyki.

     Moduł V - Spacerki literackie.

      

     Ewaluacja:

     W trakcie realizowania innowacji oraz po jej zakończeniu przeprowadzona zostanie ewaluacja.

      Ewaluacja posłuży do badania osiągniętych umiejętności oraz będzie miała na celu ocenę funkcjonowania innowacji w codziennej praktyce edukacyjnej. Wpływ realizacji programu na dziecko i jego rodzinę zbadane zostanie za pomocą ankiety. Z wynikami ewaluacji zostaną̨ zapoznani rodzice, rada pedagogiczna i dyrektor szkoły.

     Ewaluacji podlegać będą:

     - Stopień realizacji zaplanowanego programu innowacyjnego;

     - Skuteczność metod i form pracy;

     - Stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla jego uczestników;

     - Stopień zaangażowania wszystkich uczestników projektu.