Nawigacja

Dostęp do wody Kodowanie - mam to w planie Odwrócona lekcja matematyki

Innowacje pedagogiczne

Odwrócona lekcja matematyki

Wstęp

 

W każdym zespole klasowym można zaobserwować tak różne postawy, potrzeby, dysfunkcje w obszarze nie tylko edukacyjnym ale i społecznym, że konieczność indywidualizowania pracy jest kwestią bezsporną. Problem, jaki występuje w szkole, dotyczy przede wszystkim tego, że na lekcji jest do dyspozycji 45 minut, tymczasem uczniowie są w różnym stopniu zmotywowani, różnie przygotowani. Wielu z nich ma kłopoty z koncentracją i zdolnością pracy w ciągu kilkudziesięciu minut. Pracujemy z młodzieżą, która nie zna świata bez internetu, to pokolenie mobilne i otwarte na zmiany, żyjące równocześnie w świecie realnym i wirtualnym. Potrzeby uczniów są dziś bardzo różne: zarówno pod względem edukacyjnym (dysfunkcje i predyspozycje) jak i społecznym (nieobecności, zmiany szkół, indywidualny tok nauki itp.).

Metoda odwróconej lekcji to doskonały patent na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i podniesienie ich motywacji do nauki. Do powstania takiego rodzaju lekcji przyczyniły się szybki rozwój technologii cyfrowych i szeroka dostępność sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Tradycyjny model lekcyjny ulega zmianie, zaczynając niejako od końca – pracy w domu. Jednakże głównym celem tego zadania nie jest utrwalenie nabytych w czasie lekcji wiadomości, a przygotowanie się do tego, co będzie.

Model „odwróconej lekcji” zakłada, że z materiałem teoretycznym uczniowie zapoznają się w domu (wiedza i rozumienie).

Nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom „pakiet startowy” z najważniejszymi materiałami dotyczącymi następnej lekcji (film, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje). Uczeń zapoznając się z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach, tak, jak lubi.

Na lekcję przychodzi przygotowany, a w szkole wykonuje praktyczne zadania i ćwiczenia utrwalające i sprawdzające (zastosowanie, analiza i synteza). Lekcja rozpoczyna się od dyskusji na nowy temat, podczas której uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie przygotowywania się do zajęć w domu. Nauczyciel moderuje dyskusję, ukierunkowuje uczniów, wyjaśnia wątpliwości, a jeżeli trzeba – uzupełnia pozyskane przez nich informacje. W szkole zatem dzieje się to, co tradycyjnie uczniowie robiliby sami w domu. Nauczyciel ma możliwość nadzorowania ich działań, sprawdzenia, czy uczniowie radzą sobie z materiałem, może wprowadzać także aktywniejsze formy pracy – w parach, grupach, dyskusje, projekty. Staje się dla uczniów bardziej przewodnikiem, moderatorem i mentorem niż wykładowcą. Uczniowie mają możliwość przejąć odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy, potrafią uczyć się samodzielnie i wykorzystują teorię w praktyce; mogą też dokonywać samooceny lub oceniać się wzajemnie. Problem nierozumienia materiału lekcyjnego spada do minimum, a uczniowie przygotowani do lekcji zyskują pewność siebie niezbędną do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

 

 

 

 1. Metryczka

 

 

Nazwa szkoły:                            Szkoła Podstawowa nr 4

                                                    im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

Adres szkoły:                              ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Autor innowacji:                         Iwona Łukasiewicz

Wdrażający innowację:              Nauczyciel matematyki

Data rozpoczęcia innowacji:      1 października 2019 r.

Data zakończenia innowacji:     29 maja 2020 r.

Rodzaj innowacji:                      Metodyczna

Adresat innowacji:                     Uczniowie klasy 5e w Szkole Podstawowej nr 4

                                                    w Kostrzynie nad Odrą

Realizacja innowacji:                 2 godziny lekcyjne w miesiącu

Zakres innowacji:                       Lekcje matematyki

 

 

 

2. Opis innowacji

 

 

Opracowanie innowacji pt.: „Odwrócona lekcja matematyki” jest wynikiem moich zawodowych poszukiwań różnorodnych metod wzbogacających naukę matematyki i podnoszących motywację uczniów do samodzielnej nauki i poszukiwania wiedzy. Uczniowie klasy 5e wykazują się ogromnym zaangażowaniem na zajęciach i są bardzo zmotywowani, chętnie wykonują dodatkowe prace w domu i wykazują się niebywałą kreatywnością. Swobodnie posługują się Internetem i aplikacjami. Opracowanie powyższej innowacji to między innymi również odpowiedź na potrzeby tej określonej grupy uczniów.

Jednym z założeń innowacji jest wprowadzenie elementów technologii informacyjnej, która w połączeniu z nauką matematyki daje możliwości skutecznego uczenia się różnych zagadnień matematycznych oraz wykorzystaniu tych umiejętności w praktyce. Innowacja zaspokoi potrzeby uczniów, którzy interesują się matematyką i chcieliby podczas nauki korzystać nie tylko z podręcznika, ale wykorzystując przy tym technologie informacyjne i różnorodne narzędzia internetowe. Duża część pracy innowacyjnej obejmie korzystanie z Internetu – pracując w ten sposób uczniowie będą czuć się swobodnie, a więc pracować efektywnie.  

Metoda odwróconej lekcji sprzyja większemu spersonalizowaniu nauki, pomaga uczniom poznać ich preferencje dotyczące tego kiedy i jak się uczyć, a przez to wzmacnia w uczniach poczucie sprawczości.

Innowacja jest wkomponowana w realizację każdego programu nauczania, ponieważ jej założenia są spójne z wymaganiami stawianymi przez Podstawę Programową.

 

 

3. Cele i zadania programu

Cele ogólne:

 

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia
  • zwiększanie motywacji do nauki matematyki
  • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się matematyki
  • poszerzanie wiedzy poprzez różnorodne formy pracy z matematyką
  • rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki
  • poznanie możliwości programów komputerowych i Internetu
  • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
  • rozwijanie u uczniów pasji związanej z nauką matematyki poprzez pokazanie różnych aspektów jego praktycznego zastosowania
  • uczeń jako ekspert
  • samodzielność – praca własna
  • własne tempo
  • efektywne wykorzystanie czasu
  • satysfakcja
  • rozwijanie kluczowych umiejętności – XXI wieku
  • oddanie uczniom odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy

 

Cele szczegółowe:

 

  • uczeń osiąga poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, odkrywa indywidualne zdolności i predyspozycje do nauki matematyki poprzez udział w różnorodnych formach działań edukacyjnych
  • uczeń potrafi samodzielnie pracować nad swoją znajomością wiedzy matematycznej
  • uczeń ma możliwości w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przyswajać wiedzę dotyczącą danego tematu lekcji oraz nauczyć się poprawnie używać zdobytą wiedzę podczas licznych praktycznych zadań
  • uczeń rozwija umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
  • uczeń rozwija umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów, Internetu)
  • uczeń rozwija krytyczne myślenie, kreatywność

 

 

4. Procedury osiągnięć celów

  • rozmowa na temat opracowanych w domu materiałów
  • wyrażanie własnych odczuć związanych z przerabianym materiałem
  • metody problemowe - burza mózgów
  • działanie praktyczne - rozwiązywanie zadań
  • ćwiczenia interaktywne
  • praca indywidualna, w parach, w grupach

 

 

5. Harmonogram realizacji zadań założonych w innowacji

 

         Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Nauczyciel wybiera temat zajęć i przygotowuje uczniom „pakiet startowy”, składający się z filmu edukacyjnego dotyczącego danego tematu, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych na utrwalenie przystosowanego materiału.

Wszystkie materiały nauczyciel wysyła uczniom pięć dni przed daną lekcją, aby dzieci miały czas na przygotowanie się do zajęć.

 

 

 

6. Ewaluacja zajęć

 

Po zakończeniu oraz w czasie realizowania innowacji będzie przeprowadzona ewaluacja. Badanie przeprowadzi nauczyciel przy pomocy obserwacji, testów, ankiet przeprowadzanych wśród uczniów oraz rodziców. Ewaluacja końcowa będzie stanowiła informacje zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania tego typu innowacji w przyszłości. Pozwoli także dowiedzieć się, jakie realne postępy nastąpiły u uczestników zajęć. Z wynikami ewaluacji zostaną zapoznani uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna i dyrektor szkoły. Ewaluacji podlegać będą:

  • stopień realizacji zaplanowanego programu innowacyjnego,
  • skuteczność metod i form pracy,
  • stopień atrakcyjności i użyteczności programu dla jego uczestników,
  • stopień zaangażowania wszystkich uczestników.

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
  ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
  Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
  sp4kostrzyn.pl

Galeria zdjęć