Nawigacja

Dostęp do wody Kodowanie - mam to w planie Odwrócona lekcja matematyki

Innowacje pedagogiczne

Dostęp do wody

  

Wstęp:

Już nawet przedszkolaki wiedzą, że należy oszczędzać wodę. Czy jednak ta wiedza powoduje trwałą zmianę postaw? Mając na co dzień wodę w kranie, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami niedoboru wody czy złej jakości wody.

W wielu regionach wyczerpywanie się zapasów wód może stanowić największe zagrożenie dla naszej cywilizacji. Według prognoz, w większości regionów zwiększy się poziom zanieczyszczenia wód.

Oszczędzając wodę na co dzień, chronimy nie tylko (bardzo skromne) zasoby wody w Polsce, ale przede wszystkim wpływamy na jakość środowiska nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale na całym świecie. Ograniczając swoje zapędy konsumenckie, oszczędzając energię, jedząc mniej mięsa, oszczędzając papier, chronimy środowisko (w tym klimat), a co za tym idzie – zasoby wodne na całym świecie.

Niniejszy innowacja, dotyczy rozwijania pojęć znajdujących swe odniesienie w edukacji przyrodniczej. Podstawy programu uwzględniają zainteresowania dzieci i ich indywidualne potrzeby. Dziecko jest aktywne, współpracuje w grupie. Przez własną aktywność badawczą, bliżej poznaje określone zagadnienia. Przyświecają jej podstawowe zasady nauczania takie jak: zasada poglądowości, przystępności wiedzy, systematyczności, trwałości wiedzy, łączenia teorii z praktyką, aktywnego udziału dzieci w procesie kształcenia, indywidualizacji i zespołowości, które sprzyjają realizacji postawionych w projekcie celów.

 

 1. Metryczka

Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

Adres szkoły

ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Autorzy innowacji

Agata Żylewska, Maja Siroń,

Wdrażający innowację

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Data rozpoczęcia innowacji

1 października 2019r.

Data zakończenia innowacji

 29 maja 2020r.

Rodzaj innowacji

Programowo-metodyczna

Adresat innowacji

Uczniowie klas 2a i 2b w Szkole Podstawowej nr 4 Kostrzynie nad Odrą

Realizacja innowacji

2 godziny lekcyjne w miesiącu

Zakres innowacji

Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna

 

 

 

 

 2. Opis innowacji

Innowacja ma charakter otwarty, jej treści, metody czy sposoby realizacji mogą być zmieniane w zależności od potrzeb, zainteresowań dzieci, możliwości fizycznych, czy intelektualnych grupy docelowej. Innowacja może być wkomponowana w realizację każdego programu nauczania, ponieważ jej założenia są spójne z wymaganiami stawianymi przez Podstawę Programową:

 

 1. Cele i zadania programu.

Cel ogólny: - uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany i motywowanie do oszczędzania wody,

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, matematycznych, polonistycznych

 

 1. Cele szczegółowe: Dziecko
 • wie, dlaczego ziemia nazywana jest niebieską planetą,
 •  wskazuje zbiorniki wodne (oceany, morza, rzeki, jeziora) na globusie,
 •  rozróżnia wodę słodką i słoną,
 •  zna proporcje wody słodkiej i słonej na Ziemi,
 •  potrafi wskazać Ghanę na mapie Afryki,
 • umie wymienić 3 owoce rosnące w Ghanie,
 •  opisuje własnymi słowami przyrodę i życie w Ghanie w oparciu o fotografie, • wyjaśnia konsekwencje braku dostępu do wody pitnej w Ghanie,
 • szacuje objętość naczyń,
 • mierzy objętość,
 •  korzysta z pojęcia „litr”,
 • doświadcza, ile waży woda,
 • zna, wybrane środowisko przyrodnicze – rzekę i organizmy w niej żyjące,
 • dostrzega, znaczenie wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • wie, na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie,
 • zna, przyczyny zanieczyszczeń wody,
 • eksperymentuje, wykonuje proste pomiary zanieczyszczonej wody, poznaje jej właściwości,
 • czuje się współodpowiedzialny za środowisko przyrodnicze,
 • potrafi, współpracować w grupie,
 • potrafi umiejętnie i racjonalnie wykorzystywać wodę w szkole i w domu,

 

  1. Procedury osiągnięcia celów.
 • zajęcia dydaktyczne o charakterze umysłowym, ruchowym czy plastycznym
 • zabawy dydaktyczne i tematyczne
 • metody problemowe - burza mózgów
 • dyskusje
 • bajki i opowiadania
 • wyrażanie własnych odczuć związanych z przerabianym materiałem
 • piosenki
 • ćwiczenia interaktywne
 • praca indywidualna, w parze, grupie
 • aktywność badawcza- obserwacja, doświadczenia, eksperymenty,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wycieczki, spacery,
 • pokaz, prezentacja

 

  1. Harmonogram realizacji zadań założonych w innowacji

L.p.

Zagadnienia

Formy realizacji

Termin

1.

 „ Dostęp do wody”

 

Cały okres trwania innowacji

2.

Spotkanie z papierowym teatrem kamischibai

Praca twórcza w zespołach klasowych

 

II semestr

3

Udział uczniów i społeczności lokalnej w obchodach Światowych Dni Mokradeł – przygotowanie i inscenizacja przedstawienia związanego z ochroną przyrody

 Udział w obchodach Światowych Dni Mokradeł

 Luty 2020r.

4.

Wycieczki dydaktyczne;

- Park Narodowy Ujście Warty- Badanie wody;

Analiza jakości wody przy pomocy prostych metod fizyko-chemicznych.

-MZK Kostrzyn nad Odrą

Zakład wodociągów i kanalizacji

Oczyszczalnia ścieków;

poznanie ciągu technologicznego oczyszczania ścieków

porównywanie próbek wody zanieczyszczonej i czystej

obserwacja reaktora biologicznego

zwiedzanie laboratorium

obserwacja procesu oczyszczania ścieków dobrymi bakteriami

-Park Narodowy Ujście Warty-Co żyje w wodzie? Badanie i poznanie pospolitych roślin i zwierząt żyjących w wodzie.  

 Udział w warsztatach

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

5.

Prezentacje efektów prac zespołów klasowych

 Wystawa wytworów plastycznych uczniów, zdjęcia, relacje, prezentacja multimedialna dla nauczycieli i rodziców

Czerwiec 2020r.

 

 

  6. Ewaluacja

 

Ocenę skuteczności wprowadzanych działań, poziom atrakcyjności zastosowanych metod sprawdzimy poprzez:

 • dyskusję, wymianę doświadczeń w zespole wychowawczym nauczycieli
 • rozmowy z rodzicami
 • prezentację stworzonych przez uczniów prac
 • dokumentowanie przebiegu innowacji na szkolnej stronie internetowej

 Zakończenie projektu, przedstawione będzie poprzez zorganizowanie wystawy prac dzieci wykonanych podczas trwania projektu, zdjęć, relacji, prezentacji multimedialnej dla nauczycieli i rodziców.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
  ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
  Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
  sp4kostrzyn.pl

Galeria zdjęć