• Informacje ogólne na temat projektu

    • Lista po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacji.

     Wyniki rekrutacji

     Informacje o projekcie:

     Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów

     Nr projektu:  2021-1-PMU-4168

     Czas trwania: 4 miesiące (01.03.2023r. – 30.06.2023r.)

     Lider projektu: Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą - Polska

     Partner projektu: Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero - Włochy

     Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą otrzymała finansowanie na realizację projektu edukacyjnego, pt. Skąd pochodzę? Kim jestem? Dokąd zmierzam?” nr 2021-1-PMU-4168 - inicjatywy współfinansowanej przez Unię Europejską na kwotę 85 711,00 PLN .

     W ramach projektu zaplanowane są dwa działania:

     1. Przygotowanie uczniów do mobilności w wymiarze minimum 20 godzin.
     2. Grupowa mobilność uczniów.

     Przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjne, promocyjne i upowszechniające. Uczestnicy zostaną zrekrutowani na podstawie przygotowanego wcześniej Regulaminu Rekrutacji. Rekrutacja uczniów – w tracie której zostanie wybranych 15 uczestników – zostanie przeprowadzona przez, powołaną przez Dyrektora Szkoły, Komisję Rekrutacyjną. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie odpowiednich kandydatów, w oparciu o stworzony Regulamin Rekrutacji. Nabór do projektu zostanie poprzedzony kampanią informacyjną prowadzoną w sposób ogólnodostępny.

     1. Mobilność uczniów poprzedzona będzie przygotowaniem uczestników: zajęcia pedagogiczne, organizacyjne, kulturowe, językowe, merytoryczne.
     2. Wyjazd dla uczestników jest nieodpłatny. Zajęcia odbywają się w języku angielskim.

      

     Projekt zakłada uczestnictwo w mobilności wyłonionych w procesie rekrutacji:

     • 15 uczniów z klas VI-VIII po stronie polskiej + 3 nauczycieli po stronie polskiej
     • 5-10 uczniów w podobnym wieku po stronie włoskiej + 1 nauczyciel po stronie włoskiej.

     Opis instytucji przyjmującej:

     Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero znajduje się blisko centrum Rzymu między dwoma parkami Parco della Caffarella i Parco del’Appia Antica. W skład szkoły wchodzą 2 budynki, w których znajdują się: przedszkole (dzieci w wieku 3-5 lat), szkoła podstawowa (dzieci w wieku 5-11 lat) oraz gimnazjum (dzieci w wieku 11-14 lat). Na chwilę obecną do szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów. Szkoła brała udział w projektach realizowanych w ramach Erasmus+. W ramach tej inicjatywy uczniowie wraz z nauczycielami pojechali do Hiszpanii, Bułgarii oraz na Węgry. Gościli równie ´ z uczniów z różnych europejskich szkół w swojej ˙ placówce. Instytucja podjęła się udziału w jednej z wcześniejszych edycji programu PO WER (Program Operacyjny Wied ´ za Edukacja Rozwój). Szkoła wyróżnia się doświadczeniem w projektach realizowanych dzięki platformie Etwinning.

      

     Opis przedsięwzięcia:

     Projekt zakłada pogłębienie wiadomości z zakresu dziedzictwa kulturowego uczniów. Uczestnicy poznają historię przodków, zbiorą informacje na temat swojego rodu, odnajdą jego korzenie. Zaprezentują pamiątki rodzinne, które są im szczególnie bliskie i cenne. Opowiedzą w języku angielskim o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich rodzinie (szczególnie podczas obchodzenia świąt Bożego Narodzenia) przechodzących z pokolenia na pokolenie . Podczas pobytu we Włoszech uczestnicy ze szkoły przyjmującej wcielą się w rolę przewodników i oprowadzą gości z Polski po najciekawszych zakątkach (zabytkach,  muzeach, miejscach wartych zobaczenia) w Wiecznym Mieście. Kraju z największą liczbą obiektów na liście  światowego  dziedzictwa UNESCO, znanego z zapierających dech w piersiach krajobrazów, wykwintnej kuchni i pamiątek starożytnej historii wydaje się być idealnym miejscem na dążenie do poznania swojego dziedzictwa kulturowego.

      

     Cel:

     Projekt ma na celu wzrost:

     • Kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:

     Uczniowie podczas pobytu w szkole partnerskiej, jak i przed nim, spróbują dotrzeć do swoich korzeni. Porównają jak wyglądało  życie ich dziadków, kiedy byli młodzi i ich - obecne. ˙

     • Kompetencji w zakresie wielojęzyczności:

      Uczestnicy będą posługiwać się językiem angielskim  biorąc udział w procesie przygotowawczym wykonując zadania, opowiadając o swoich dziadkach, tradycjach w domach rodzinnych oraz podczas pobytu we Włoszech. Uczniowie będą  mieli możliwość wypróbować swoją wiedzę i umiejętności w prawdziwych sytuacjach komunikacyjnych.

     • Kompetencji cyfrowych:

     Uczniowie obu szkół partnerskich będą rozwijali swoje kompetencje cyfrowe tworząc filmy, prezentacje, mapy, obsługując platformę Twinspace w trakcie realizacji projektu Etwinning.

     • Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się:

     Uczestnicy ze szkół z Polski i z Włoch będą spędzać ze sobą czas wolny oraz czas podczas realizowania poszczególnych zajęć. Nawiążą ze sobą bliską współpracę, poznają się lepiej. Zobaczą podobieństwa i różnice w różnych dziedzinach życia  codziennego.  Poprzez dostrzeżenie różnic i podobieństw pomiędzy swoimi przodkami a sobą, pomiędzy kulturą polską i włoską uczniowie nauczą się tolerancji wobec inności.

     •  Kompetencji obywatelskich:

     Świadomość własnego pochodzenia, korzeni, źródła zwyczajów i tradycji kultywowanych w rodzinach wzmocni w uczniach poczcie więzi z własnym narodem. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:  Uczniowie wezmą udział w procesie przygotowania wyjazdu. Wspólnie z opiekunami zaplanują miejsca warte zwiedzenia, oszacują koszty z tym związane. W trakcie pobytu we Włoszech sami będą  gospodarowali swoim kieszonkowym. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji: Uczniowie stworzą ankietę z pytaniami, która posłuży do przeprowadzenia wywiadu z najstarszym członkiem rodziny. Na podstawie tych informacji stworzą drzewo genealogiczne swojej rodziny. Pozyskane w ten sposób dane przekażą uczniom ze szkoły partnerskiej. Uczniowie samodzielnie wybiorą miejsca kultu narodowego i przygotują prezentacje multimedialne na ich temat. Uczniowie z Włoch wcielą się w role przewodników, wybiorą najważniejsze i najciekawsze informacje na temat zwiedzanych  miejsc i przekażą je swoim gościom z polski w języku angielskim.

      

     Przygotowanie do mobilności:

     Każdy uczestnik projektu musi wziąć udział w przygotowaniu do mobilności. Przygotowanie obejmie:

     • Kurs językowy języka angielskiego
     • Prelekcję z zakresu Historii, geografii, kultury Włoch
     • Zajęcia poprzez platformę Etwinning w tym wirtualne spotkanie z Włoskimi uczestnikami.
     • Przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań podczas mobilności w tym: opracowanie ankiety z najstarszym członkiem rodziny, przeanalizowanie wyników, stworzenie drzewa genealogicznego.
     • Opracowanie tematu kultura i dziedzictwo narodowe.
     • Stworzenie wirtualnego przewodnika po ciekawych kulturowo i narodowo miejscach w Polsce.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
   • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
    Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
    sp4kostrzyn.pl
   • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

    Adres do e-Doręczeń:
    AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
    Poland
  • Logowanie