• Z kulturą mi do twarzy

    •  

     OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

      Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Temat: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny  „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III)

     Autorka i koordynatorka projektu:  Paulina Marcysiak we współpracy z Magdaleną Wojdan, Mariuszem Berkowskim, Agnieszką Raźna – Kubiak

     Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna

     Forma zajęć innowacyjnych: Zajęcia innowacyjne odbywać się będą ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.

     Adresaci innowacji: Uczniowie klas 0-III, VI i VIII

     Nauczyciele prowadzący:  Iwona Łukasiewicz, Anna Gąsiorowska, Paulina Jabłońska, Sławomir Młynarczak, Joanna Tarabuła

     Data wprowadzenia innowacji: 3 października 2022 r.

     Data zakończenia innowacji: 31 maja 2023 r.

      

              Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).

                Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

     Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

     Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

      Cele szczegółowe:

        promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

        rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

        współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

        wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

        kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

        zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
     współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

      Projekt składać się będzie z czterech  MODUŁÓW:

      MODUŁ I W KRAINIE MUZ

     MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

     MODUŁ III KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

     MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA