• Lernstationen – nauka na stacjach dydaktycznych

    • Karta innowacji pedagogicznej

      Tytuł innowacji: Lernstationen – nauka na stacjach dydaktycznych

     Objęci uczniowie: uczniowie klas 4-6

     Czas trwania: 03.01.2023-31.05.2023 (z możliwością przedłużenia)

     Rodzaj innowacji: innowacja metodyczna

     Innowacja będzie wdrażana na zajęciach lekcyjnych języka niemieckiego

     Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

     Nauczyciel wdrażający innowację: Anna Piotrowska

     Wstęp:

                 Najlepiej zapamiętujemy, kiedy działamy, robimy coś samemu. Temu na zajęciach służą metody aktywizujące. Do jednej z nich można zaliczyć metodę stacji dydaktycznych. Jest to metoda, która umożliwia zdobycie wiedzy poprzez doświadczenie, działanie. Podczas zajęć uczniowie przechodzą z jednej stacji do drugiej i wykonują zadanie w swoim tempie. Po przejściu wszystkich stacji, uczeń sprawdza odpowiedzi i sam siebie ocenia.

     Metoda stacji stawia ucznia w centrum zajęć przez co umożliwia uczenie się poprzez aktywne działanie. Koncertuje się na samodzielnej pracy ucznia, który sam decyduje o tempie i sposobie swojej pracy. Umożliwia wielozmysłowe uczenie się, co wpływa pozytywnie na proces zapamiętywania. Lernstationen daje możliwość samodzielnego organizowania oraz kontroli procesu własnego uczenia się, uczy odpowiedzialności i współpracy z innymi uczniami. Rozwija pozytywne nastawienie do procesu uczenia się, co może przyczynić się do osiągnięcia wysokich wyników w nauce. Metoda stacji dydaktycznych minimalizuje udział nauczyciela. W małej grupie pracują nawet ci uczniowie, którzy nie osiągają najlepszych wyników w nauce, a którzy dzięki kolegom czują się pewniej.

     Zajęcia prowadzone metodą stacji zwiększają atrakcyjność lekcji językowych, ponieważ obfitują w ciekawe rozwiązania, wyzwalają w uczniach kreatywność i otwartość oraz motywują ich do nauki. Jedynym minusem omawianej metody jest to, że przygotowywanie materiałów na poszczególne stanowiska bywa czasochłonne. Materiały te mogą zostać jednak jeszcze wielokrotnie zastosowane na lekcjach.

        Cele innowacji:

     Uczniowie:

      · Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, nauka poprzez zabawę sprawia im przyjemność, uczą się mimowolnie i bez wysiłku.

     · Kształtują kluczowe kompetencje.

      · Mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, maja wpływ na to jak przebiega proces nauczania, są kreatywni.

     · Pokonują barierę lęku przed mówieniem w języku obcym.

      · Wzrasta ich motywacja do nauki języka niemieckiego.

     · Kształtują postawę otwartości i kreatywności oraz nabierają przekonania, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna i nie sprawia im problemu.

     Nauczyciel:

     · Wykorzystuje innowacyjne metody pracy i rozwija zdolności umiejętności swoich uczniów. · Jest aktywny, zmotywowany do pracy, zadowolony z jej efektów

        Opis innowacji:

     Innowacja „Lernstationen” będzie wykorzystywana na wybranych zajęciach powtórzeniowych z danego działu w klasach 4-6  szkoły podstawowej. Nauczyciel przygotuje materiały, skseruje je dla każdego ucznia, wyjaśni na czym polega praca metodą stacji oraz przygotuje klasę. Przed zajęciami nauczyciel wywiesi odpowiedzi w dobrze widocznym miejscu, przygotuje konkretne stacje zadaniowe: polecenie i zadanie. Podczas zajęć uczniowie otrzymają karty pracy i rozejdą się po klasie, aby we własnym tempie pracować nad rozwiazywaniem zadań. Nauczyciel w międzyczasie będzie chodzi po klasie i jeżeli będzie to konieczne, pomoże uczniowi, będzie kontrolował pracę uczniów i na koniec sprawdzi karty odpowiedzi z informacją zwrotną dla ucznia.

                 Wykorzystane zostaną materiały z książki „Wir: Lernstatinen” Małgorzata Kwiatkowska, wyd. LektorKlett, materiały dodatkowe udostępnione przez wydawnictwo LektorKlett w chmurze, inne materiały, zadania interaktywne oraz materiały znalezione w internecie. Wśród materiałów znajdą się między innymi: gry memory, zadania gramatyczne, krzyżówki leksykalne. Uczniowie mogą wykonać jedną ze stacji samodzielnie (zadanie takie można wykorzystać w innej klasie).

     Tematyka:

     - Liczebniki 0-100

     - Nazwy zwierząt domowych

     - Nazwy państw, języków

     - Odmiana czasowników i układanie zdań

        Efekty innowacji:

     - Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, nauka poprzez zabawę sprawia im

     przyjemność, uczą się mimowolnie i bez wysiłku.

     - Uczniowie kształtują kluczowe kompetencje.

     - Uczniowie mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, mają wpływ na to jak przebiega proces nauczania, są kreatywni.

     -Uczniowie pokonują barierę lęku przed mówieniem w języku obcym.

     - Wzrasta ich motywacja do nauki języka niemieckiego.

     - Uczniowie kształtują postawę otwartości i kreatywności oraz nabierają przekonania, że nauka języka niemieckiego może być przyjemna i nie sprawia im problemu.

        Ewaluacja:

     W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

     - ankietę dotyczącą oceny efektywności zajęć

     - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami

     Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.