• Odkrywcy tajemnic przyrody okolic Kostrzyna nad Odrą

    •                                  Innowacji pedagogicznej


     Tytuł innowacji: ODKRYWCY TAJEMNIC PRZYRODY OKOLIC KOSTRZYNA NAD ODRĄ


     Objęci uczniowie: klasa 6d


     Czas trwania innowacji: 01.10.2022r - 31.05.2023r.


     Rodzaj innowacji: organizacyjno- metodyczna


     Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja: biologia


     Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3-go Maja w Kostrzynie nad Odrą


     Autor innowacji: Aleksandra Szeląg     Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji:


     Ważnym elementem działań dydaktycznych naszej szkoły jest zachęcenie uczniów do pogłębiania i rozbudzania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi.

     Zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje praktycznych działań w poznawaniu przyrody. Wśród celów nauczania oraz standardów kształcenia ważne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące szeroko pojętego operowania informacją, jej pozyskiwania, przedstawiania i wykorzystywania wiedzy.

     Do realizacji tych zamiarów doskonale nadają się wyjazdy tematyczne do różnych stacji badawczych, parku narodowego czy nadleśnictwa.

     Bardzo ważny jest kontakt uczniów z żywą przyrodą, ponieważ wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś ,,własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas zajęć terenowych pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój. Mam nadzieję, że tego typu działania proponowane przeze mnie, nauczą dzieci szacunku do przyrody, samodzielnego myślenia, wyzwolą ich inwencję twórczą , jak również sprawią im radość. Wyżej wymieniona innowacja ma na celu wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy służące najbliższemu środowisku przyrodniczemu.


     Cele innowacji :


     - poznanie ciekawych przyrodniczo miejsc w okolicy Kostrzyna nad Odrą

     - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie biologii.

     - kształcenie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym.

     - kształtowanie zdrowego stylu życia.

     - kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.

     - popularyzacja wiedzy przyrodniczej

     - zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały

      - dostrzeganie zmian w otaczającym środowisku
     - rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim
     - budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo -skutkowych)
     - rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania
     - wdrażanie do twórczego myślenia
     - wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych
     - rozwijanie logicznego myślenia, odnoszenia teorii do praktyki,

     - nauka współpracy, dzielenia się zadaniami,

     - nauka uważnego słuchania wypowiedzi oraz korzystania z przekazanych informacji.


     Opis innowacji :


     Innowacja ,,Odkrywcy tajemnic przyrody Kostrzyna nad Odrą” opiera się na cyklu wyjazdowych zajęć terenowych do ciekawych przyrodniczo miejsc, które nie zawsze są znane i doceniane . Chciałabym pokazać uczniom, że w najbliższej okolicy mamy perełki przyrodnicze, które są unikatowe w skali regionu, Polski i Europy.

     Odwiedzimy Muzeum Łąki w Owczarach, które prezentuje ekosystemy trawiaste świata i Polski. Zobaczymy na wzgórzach murawy kserotermiczne.

     Weźmiemy udział w zajęciach terenowych w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach koło Gorzowa pt. Ekosystem lasu i nauczymy się rozpoznawać pospolite gatunki drzew.

     Wybierzemy się do Parku Narodowego Ujście Warty na zajęcia laboratoryjne o bezkręgowcach wodnych i będziemy obserwować je pod mikroskopem i binokularem oraz określać na ich podstawie stopień zanieczyszczenia wody, gdyż są one bioindykatorami.

     Będziemy obserwować ptaki w Parku Narodowym Ujście Warty poruszając się z ornitologiem po ścieżce przyrodniczej ,,Ptasim szlakiem”.

     Obejrzymy multimedialne wystawy i ekspozycje w bardzo nowoczesnym Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Słońsku.

     Poznamy pracę leśnika jadąc do szkółki leśnej i wyłuszczarni nasion w nadleśnictwie Dębno.

     Spróbujemy zobaczyć zimujące nietoperze w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

     Tych ciekawych , pięknych przyrodniczo i turystycznie miejsc jest w naszej okolicy bardzo dużo więc warto je odkrywać i popularyzować, gdyż sprawdza się bardzo często przysłowie, że ,,cudze chwalicie a swego nie znacie”.


     Oczekiwane  efekty :

      

     -zwiększenie wrażliwości estetycznej i dostrzeganie piękna w lokalnej przyrodzie

     -  zdobycie dodatkowych wiadomości i umiejętności i wykorzystanie ich w codziennym życiu

     - wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą

     - dostrzeganie zmian w środowisku;

     - podejmowanie pozytywnych działań wobec przyrody

     - kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego własnego regionu i Polski 

     - umiejętność przeprowadzania obserwacji i doświadczeń

     - umiejętność współpracy w zespole i dzielenia się swoją wiedzą z innymi

     - odpowiedzialność za pracę własną i grupy

     - prezentowanie efektów swojej działalności badawczej; 

     - rozwój kreatywnego myślenia.

     - dbałość o własne zdrowie;

     - ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.     Ewaluacja :


     W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy i aktywności uczniów, ocena postawy uczniów wobec omawianej tematyki oraz uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów i rodziców.