• INFORMACJE O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

      

     Więcej szczegółowych informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

     Link - OKE Poznań. 

     Egzaminu ósmoklasisty odbędzie się:

     w terminie głównym –

     - 14 maja 2024 r. (wtorek) - egzamin z j. polskiego,

     - 15 maja 2024 r. (środa) - egzamin z matematyki,

     - 16 maja 2024 r. (czwartek) - egzamin z j. obcego nowożytnego.

     w terminie dodatkowym –

     - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - egzamin z j. polskiego,

     - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - egzamin z matematyki,

     - 12 czerwca 2024 r.  (środa) - egzamin z j. obcego nowożytnego.

     Kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym?

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

     a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

     b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

     Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

     Czas trwania egzaminu:

     14 maja 2024 – wtorek;

      rozpoczęcie o godz. 9.00 – j. polski (czas trwania -120 min.),

     15 maja 2024 – środa;

     Rozpoczęcie o  godz. 9.00 – matematyka (czas trwania - 100 min.),

     16 maja 2024 – czwartek;

     Rozpoczęcie o  godz. 9.00 – j. angielski (czas trwania - 90 min.)

     Przedłużenie czasu trwania w przypadku uczniów, którym dostosowano warunki lub formy przeprowadzania egzaminu –

     - z j. polskiego – do 180 minut,

     - z matematyki – do 150 minut,

     - z j. angielskiego – do 135 minut. 

     Zakresu sprawdzanych umiejętności –

     Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

     Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia zgodnie z Procedurą organizacji egzaminu w SP4 w Kostrzynie nad Odrą)

     Każdy uczeń przychodzi do szkoły w godz. 8.00 – 8.30.

     Przy wejściu do szkoły każdy uczeń podaje  pracownikowi szkoły następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę. Pracownik zaznacza obecność ucznia na liście i kieruje ucznia do odpowiedniego gabinetu. 

     O godz. 8.30 każdy uczeń losuje przydział  numerów stolików w sali egzaminacyjnej. Po losowaniu uczniowie wchodzą  kolejno do sal i zajmują miejsca przy stolikach. 

     Po egzaminie, po zebraniu arkuszy przez członków komisji,  uczniowie opuszczają salę i opuszczając budynek szkoły. 

     Przydział uczniów do sali gimnastycznej obowiązuje podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki, natomiast egzamin z  języka obcego nowożytnego uczniowie piszą w salach na II  piętrze szkoły.

     Przydział uczniów do sal (obowiązuje podczas egzaminu z języka polskiego i matematyki):

     sala gimnastyczna, 306, 307, 308, 309, 300, 304.                                                 

                                             

     Przydział uczniów do sal (obowiązuje podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego):

      306, 307, 308, 309, 300, 304, 301, 302, 303, 310.                                                 

                                                  

     Listy uczniów w poszczególnych salach - ósmoklasiści otrzymają tę informację od wychowawców.

     Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie pamiętają o:

      zakazie wnoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń tego typu, 

     -  zakazie rozmawiania i przeszkadzania innym,

     - obowiązku pracy samodzielnej podczas egzaminu.

     Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń musi:

      - sprawdzić kompletność zestawu (bez możliwości zapoznania się z treścią zadań – przeliczyć strony),

     - sprawdzić poprawność n-ru pesel,

     - na stronie tytułowej zeszytu zadań egz. oraz na karcie odpowiedzi uczeń musi zamieścić  kod i n-r pesel,

     - zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza,

     (na  egzaminie  nie wolno odrywać karty odpowiedzi od zeszytu z zadaniami).

     W przypadku zauważenia niekompletności zestawu egzaminacyjnego, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi w sali.

     Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.

     W przypadku konieczności skorzystania z toalety, uczeń zgłasza to nauczycielowi w sali.
     Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych (bez zmian) będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

     Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

     Po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

     Przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej.

     Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

     a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),

      b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

      Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

     Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników (z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzystanie ze słownika zostało przyznane jako forma dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

     Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania w nim zawarte.

     Uczeń ma możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

     Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są m. in.:

     a.      Informator o egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022, Aneks 2023,

     b.      Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2022, Aneks 2023,

     c.       Informator o egzaminie ósmoklasisty z j. angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 + Aneks 2023,

     d.      przykładowe arkusze egzaminacyjne z lat 2019, 2020, 2021, 2022.

     Wyniki egzaminu uczniowie poznają 03 lipca 2024 r. 

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
   • Sekretariat: tel/fax 095 752 30 21
    Sekretariat czynny w godz. 7.30-15.30
    sp4kostrzyn.pl
   • ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

    Adres do e-Doręczeń:
    AE:PL-33502-45245-EFTRI-33
    Poland
  • Logowanie