• KLAUZULA INFORMACYJNA

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą (adres: ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą e-mail: sp4kostrzyn@gmail.com  , tel. 95 752 30 231).
     2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Zbigniew Miszczak, adres e-mail: zbigniew.miszczak@cbi24.pl ,  numer telefonu 576 400 511).
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.
     1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
     1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
     2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
     3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego.